Navštívte náš jedinečný showroom v Poprade! Viac informácií

Garantovaná energetická služba GES

Garantovaná energetická služba (ďalej aj „GES“) pochádza z anglického výrazu Energy Performance Contracting (EPC), je forma zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom GES (zaužívaný anglický výraz je Energy Service Company, čiže skrátene ESCO) a prijímateľom tejto služby, ktorým je vo väčšine prípadov subjekt verejnej správy.

Podstatou GES je poskytovanie služby najmä v podobe garantovanej energetickej úspory pri súčasnom energetickom zhodnotení majetku vo vlastníctve subjektu verejnej správy, za čo poskytovateľovi GES prináleží dohodnutá odplata. To znamená, že poskytovateľ GES za to, že umožní prijímateľovi služby dosiahnuť zníženie jeho spotreby energie (a nepriamo tak aj úsporu na nákladoch na tieto energie) na vopred stanovenú hodnotu, ktorá je zmluvne dohodnutá a garantovaná zo strany poskytovateľa GES počas celej doby trvania zmluvy o energetickej efektívnosti (ďalej len „zmluvy o GES“), prináleží dohodnutá odplata.

Predmetom GES je

 • návrh a príprava uceleného projektu zameraného na energetickú efektívnosť, ktorý obsahuje najmä:
  • analýzu existujúceho stavu,
  • návrh opatrení,
  • projektovanie a realizáciu opatrení, inštaláciu projektu a skúšobnú prevádzku,
  • zabezpečenie a preukazovanie dosahovania garantovaných úspor,
  • financovanie.
 • prevádzka a údržba energetických zariadení vrátane školenia používateľa, monitorovania a prevádzky systému,
 • monitorovanie a hodnotenie spotreby energie po prijatí opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti,
 • zabezpečenie palív a energie na účel poskytovania výkonov najmä v oblasti kvality vnútornej klímy v budovách, osvetlenia a prevádzky zariadení, ktoré spotrebúvajú energiu,
 • dodávka energetických zariadení, alebo
 • dlhodobá záruka prevádzky inštalovaného nového zariadenia a dosahovaných úspor.

Zmluvne určenými hodnotami zlepšenia energetickej efektívnosti sú:

 • garantované úspory energie,
 • dĺžka trvania zmluvného vzťahu,
 • výška investície pri rekonštrukcii, prevádzke alebo údržbe zariadenia alebo obnove, prevádzke alebo údržbe budovy, ktorá je predmetom garantovanej energetickej služby,
  • iné dohodnuté kritérium súvisiace s úsporou energie, najmä zlepšenie funkčnosti zariadenia,
  • zlepšenie energetickej účinnosti zariadenia,
  • zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy,
  • zníženie ceny za poskytované služby,
  • zníženie prevádzkových nákladov a nákladov na energiu.

V prípade, že zamýšľate modernizáciu, kontaktujte nás a spoločne nájdeme vhodné riešenie.

Cenová ponuka

Spolu zaplatíte 0 €
Ceny sú uvedené s DPH. Uvedená cena je orientačná. Presnú cenovu ponuku vám pripravíme na základe dopytu.